lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 66 วัน แล้ว
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 71 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 สิงหาคม 2559

เปิดสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Guest)
IP: 180.183.67.x
1 ปีที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 71 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 สิงหาคม 2559

แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกตำแหน่ง

แนวข้อสอบ นักเอกสารสนเทศ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
2 ความสามารถด้านภาษาไทย
3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
6 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
7 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติ่ม
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
10 ความรู้ในงานเกี่ยวกับห้องสมุด
11 ความรู้เกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
12 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
5 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
6 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
7 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 ถาม – ตอบ ความหมายของการบริหาร
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6 ความรู้เรื่องการควบคุมภายใน
7 ความรู้เรื่องการบริหารความ
8 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
5 แนวข้อสอบ Microsoft Excel  จากสนามสอบจริง
6 แนวข้อสอบ Microsoft Word จากสนามสอบจริง
7 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
8 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 1
9 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 2

แนวข้อสอบช่างเขียนแบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
5 แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม
6 แนวข้อสอบงานออกแบบและการเขียนแบบ
7 แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
8 ความรู้เบื้องต้นเรื่องเทคนิคการเขียนแบบ
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

ช่างเทคนิค มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค
6 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค
7 ระบบสายไฟฟ้าในอาคาร
8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
9 ระบบปรับอากาศเบื้องต้น
10 แนวข้อสอบความถนัดทางช่าง

แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 ความรู้ทางด้านการเงินการเงิน บัญชี และการพัสดุ
5 ความรู้เรื่องการควบคุมภายใน
6 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
7 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน
8 ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน
9 แนวข้อสอบจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
10 แนวข้อสอบเรื่องการตรวจสอบภายใน

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 การติดตามและวิจัยประเมินผลโครงการ
5 การบริหารแผนงาน โครงการ
6 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน
7 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
8 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
5 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ด้าน ICT
6 ความรู้เกี่ยวกับโครงข่ายใยแก้วนำแสง
7 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
8 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 1
9 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด

แนวข้อสอบนักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 การจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

แนวข้อสอบนิติกร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
5 ความรู้เรื่องการวินิจฉัยข้อกฎหมาย
6 แนวข้อสอบลักษณะสำคัญของกฎหมายเบื้องต้น
7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายอาญา
8 แนวข้อสอบการจัดทำและบริหารสัญญา
9 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
10 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
11 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

แนวข้อสอบพนักงานการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
7 แนวข้อสอบพนักงานการเกษตร

แนวข้อสอบพนักงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์
5 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ
6 แนวข้อสอบเครื่องมือทางทางวิทยาศาสตร์
7 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (เฉลยอธิบาย)
8 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์

เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

 
 
**ติดตามข่าวเปิดสอบที่เพจ 
 
หรือรับข่าวสารทางไลน์  http://line.me/ti/p/@myp0191k
 
                                ** ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
 
โทร 080-011-4755 [ครูโจ]  Line ID : pitak_9
 
 มี 3 แบบให้เลือกนะคับ
1.สั่งซื้อแบบไฟล์ส่งทางอีเมล์ ราคาเพียง  399 บาท  (ได้รับภายใน 1-3 ชั่วโมง)
-สามารถนำไปปลิ้นเพื่ออ่าได้เลย  หรือ
-สามารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ ไอแพด สมาร์ทโพน ได้ตลอดเวลา
2.สั่งซื้อแบบหนังสือ ราคาเพียง 799  บาท
จัดส่งฟรี EMS  (ได้รับภายใน 2-3 วัน)
-พร้อม MP3 สรุปแนวข้อสอบอย่างชัดเจน (สามารถเปิดฟังเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้)
– อัพเดทแนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน ล่าสุด
– อัพเดท และ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย ล่าสุด
– อัพเดทและ รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง ล่าสุด
 
ชำระค่าสินค้าและบริการ
 
-ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3
-ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4
(ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 
โอนเงินแล้วแจ้ง
 
 
โทร 080-011-4755   Line ID : pitak_9
 
 
 

 


ขอบคุณที่ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี
****ขอบคุณคับ****
*** ห้ามพลาด....ข้อสอบใหม่ล่าสุดพร้อมเฉลยตรงทุกคำตอบ***
....เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาออกไปซื้อหนังสือ หรือออกไปติว
สรุป เนื้อหาครบถ้วน อ่าน และเข้าใจง่าย
>>มีตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย แม่นยำ<<
 
 
....การันตีคุณภาพ ....
1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

CATEGORY

NEW ITEMS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม1,313 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด977 ครั้ง
เปิดร้าน8 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท22 ก.ค. 2560

CONTACT US

0800114755
facebook
Go to Top