lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 66 วัน แล้ว
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

อัพเดทล่าสุด แนวข้อสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง

เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา
++แนวข้อสอบใหม่++คู่มือเตรียมสอบ++เอกสารติวด่วน++
**อัพเดทใหม่ล่าสุด เจาะลึกตรงประเด็น ครอบคลุมที่ออกสอบ++
แบบละเอียด++**ไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งติว/ไปหาซื้อหนังสือให้ยุ่งยาก ส่งรวดเร็วทันใจ ไม่ต้องรอนาน...รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน...รวมแนวข้อสอบเก่าดีดี และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย

**ติดตามข่าวเปิดสอบที่เพจ 
ข่าวเปิดสอบงานราชการ แนวข้อสอบ ทุกหน่วยงาน”  รวมงานราชการ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบราชการ พนักงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
ทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- การสอบสัมภาษณ์
   เลือกตามตำแหน่งที่สอบ ตำแหน่งอื่นๆ ((สามารถระบุได้ ))
- วิศวกรโยธา
- วิศวกรเครื่องกล
- นักประชาสัมพันธ์
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักวิเคราะห์ผังเมือง
- นักผังเมือง
- สถาปนิก
- พนักงานวิศวกร
- พนักงานวิศวกรโยธา
- พนักงานวิศวกรไฟฟ้า
- พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
- พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
- พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง
- พนักงานผังเมือง
- พนักงานวางผังเมือง
- พนักงานสถาปนิก
- พนักงานสถาปนิก (ด้านผังเมือง)
- พนักงานสถาปนิก (ด้านสถาปัตยกรรม)
- พนักงานสถาปนิก (ด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง)
- พนักงานภูมิสถาปนิก
- พนักงานบรรณารักษ์
- พนักงานประชาสัมพันธ์
- พนักงานนิติกร
- พนักงานบริหารงานทั่วไป
- พนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์
- พนักงานโยธา
- พนักงานธุรการ
- พนักงานช่างปูน
- พนักงานเครื่องยนต์
- พนักงานเขียนแบบ
- พนักงานพิมพ์แบบ
- นายช่างสำรวจ
- นายช่างโยธา
  ตัวอย่างข้อสอบเก่า
  ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ก. http://www.dpt.go.th ค. http:// www.fish.go.th 
ข. http:// www.tpd.go.th ง. http:// www. customs.go.th 
  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองคนปัจจุบันคือใคร 
ก. นายประสงค์ พูนธเนศ ค. นายอุดม พัวสกุล 
ข. นายสมชัย สัจจพงษ์ ง. นายอุทิศ ธรรมวาทิน 
  ปัจจุบันรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองมีกี่คน 
ก. 1 คน ค. 3 คน 
ข. 2 คน ง. 4 คน 
  กรมโยธาธิการและผังเมืองก่อตั้งขึ้นเมื่อใด 
ก. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ค. 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2456 
ข. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ง. 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2417 
  กรมโยธาธิการและผังเมืองเกิดจากการรวมกันของหน่วยงานใด 
ก. กรมโยธาธิการ และ กรมศุลกากร ค. กรมการผังเมือง และ กรมศุลกากร 
ข. กรมโยธาธิการ และ กรมการผังเมือง ง. กรมการผังเมือง และ กรมการค้า 
  กรมโยธาธิการ เริ่มมีการจัดตั้งขึ้นเมื่อใดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ก. 29 ธันวาคม พ.ศ. 2432 ค. 29 ธันวาคม พ.ศ. 24325 
ข. 29 ธันวาคม พ.ศ. 2423 ง. 30 ธันวาคม พ.ศ. 2432 
เ  ดิมกรมการผังเมืองมีชื่อว่าอะไร 
ก. ผังเมือง ค. สำนักผังเมือง 
กรมโยธิการ ง. กรมสุขาภิบาล 
  สำนักผังเมือง ตั้งขึ้นเมื่อใด 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2505 ค. 1 ตุลาคม พ.ศ. 2503 
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 ง. 1 ตุลาคม พ.ศ. 2506 
  ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมโยธาธิการและผังเมือง 
Department of Labour Protection and Welfare 
ก. Department of Public Works and Town & Country Planning 
ข. Department of Country Planning & Public Works and Town 
ค. The Customs Department 
ง. Department The Customs 
  กรมโยธาธิการและผังเมืองตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร 
ก. มีนบุรี ค. คลองเตย 
ข. ลาดพร้าว ง. พญาไท 
  ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ก. เป็นองค์กรที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
ข. เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศ มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีความเป็นมืออาชีพ 
ค. เป็นองค์กรแกนนำของประเทศ ในด้านประหยัดพลังงาน พัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย 
ง. เป็นองค์กรแกนนำของประเทศ ในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่   ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์ 
  ข้อใดคือพันธกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ก. สนับสนุน กำหนด กำกับ และพัฒนาปรับปรุงให้งานผังเมืองและโยธาธิการ มีมาตรฐานวิชาการ ที่สามารถสนองต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ข. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชน ในการวางแผนการดำเนินการพัฒนาเมือง ท้องถิ่น และชุมชน 
ค. พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย การใช้ประโยชน์ที่ดิน การผังเมืองและโยธาธิการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
ง. ถูกทุกข้อ 
  ข้อใด ไม่ใช่ ค่านิยมของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ก. ไม่เลือกปฏิบัติ ค. มีจิตสาธารณะ 
ข. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ง. ตรงต่อเวลา 
  เมืองมีกรอบการพัฒนาเมืองที่ดี มีมาตรฐานเมืองน่าอยู่ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม คือเป้าหมายใดของกรมโยธาธิการละผังเมือง 
ก. วิสัยทัศน์ ค. ค่านิยม 
ข. เป้าประสงค์ ง. ยุทธศาสตร์ 
  ข้อใดคือเป้าประสงค์ของกรมโยธาธิการละผังเมือง 
ก. ประชาชนได้รับการบริการด้านช่างที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง 
ข. ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของการผังเมือง และการควบคุมอาคาร 
ค. เมืองมีกรอบการพัฒนาเมืองที่ดี มีมาตรฐานเมืองน่าอยู่ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
ง. ถูกทุกข้อ 
 

** ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
โทร 080-011-4755 [ครูโจ]
Line ID : pitak_9

คลิ๊กเลยร้านหนังสือ The one Book shop
 
มี 2 แบบให้เลือกนะคับ
1.สั่งซื้อแบบไฟล์ส่งทางอีเมล์ ราคาเพียง  399 บาท  (ได้รับภายใน 1-3 ชั่วโมง)
-สามารถนำไปปลิ้นเพื่ออ่าได้เลย  หรือ
-สามารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ ไอแพด สมาร์ทโพน ได้ตลอดเวลา
2.สั่งซื้อแบบหนังสือ ราคาเพียง 799  บาท
- จัดส่งฟรี EMS  (ได้รับภายใน 2-3 วัน)
-พร้อม MP3 สรุปแนวข้อสอบอย่างชัดเจน (สามารถเปิดฟังเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้)
– อัพเดทแนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน ล่าสุด
– อัพเดท และ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย ล่าสุด
– อัพเดทและ รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง ล่าสุด
ชำระค่าสินค้าและบริการ 
-ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3
-ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4
(ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น)

โอนเงินแล้วแจ้ง
โทร 080-011-4755  Line ID : pitak_9
ขอบคุณที่ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน
ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี
****ขอบคุณคับ****
*** ห้ามพลาด....ข้อสอบใหม่ล่าสุดพร้อมเฉลยตรงทุกคำตอบ***
....เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาออกไปซื้อหนังสือ หรือออกไปติว
สรุป เนื้อหาครบถ้วน อ่าน และเข้าใจง่าย
>>มีตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย แม่นยำ<<
....การันตีคุณภาพ ....
 
1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

CATEGORY

NEW ITEMS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม1,313 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด977 ครั้ง
เปิดร้าน8 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท22 ก.ค. 2560

CONTACT US

0800114755
facebook
Go to Top