lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 66 วัน แล้ว
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 14 กันยายน 2559

เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 14 กันยายน 2559

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 2/2559)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1.
ตำแหน่ง เศรษฐกร (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน 17500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศหรือต่างประเทศ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย

2.
ตำแหน่ง เศรษฐกร (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3.
นิติกร (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฏหมาย

4.
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

5.
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

6.
นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

7.
นายช่างเทคนิค (ปวส.)
อัตราเงินเดือน 11500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาก่อสราง ช่างยนต์ หรือที่เกี่ยวข้อง

8.
เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.)
อัตราเงินเดือน 11400 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 14 กันยายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.fpo.go.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม
- 
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

แนวข้อสอบสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1 ความรู้เกี่ยวกับ- สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง
3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
4 แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค
5 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน _AEC_ ด้านเศรษฐกิจ
6 เศรษฐกิจการเงิน การคำนวณ GDP
7 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง
8 แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ _GFMIS
9 แนวข้อสอบหลักการและนโยบายบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2
10 แนวข้อสอบเก่าเศรษฐกร อัตนัย
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

2 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป

3 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร

4 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ

5 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี

6 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ

7 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)

8 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ

9 การเตรียมตัวสอบภาค ค.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

mp3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (หนังสือ)

 

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

2 การเขียนโครงการ

3 การบริหารแผนงาน โครงการ

4 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม ตอบ)

5 การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ

6 แนวคิดด้านการติดตามและประเมินผล

7 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ

8 การเตรียมตัวสอบภาค ค.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

mp3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (หนังสือ)

 

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

2 การบริหารทรัพยากรบุคคล

3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์

4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ _HR_

5 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1

6 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2

7 การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่

8 แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

9 การเตรียมตัวสอบภาค ค.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

mp3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (หนังสือ)

 

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

2 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

5 แนวข้อสอบหลักการเขียนโปรแกรม

6 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย

7 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

8 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 1

9 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 2

9 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 2

mp3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (หนังสือ)

 

แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

2 หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

3 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491และแก้ไขเพิ่มเติม

5 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

6 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

7 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา

8 แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง

9 การเตรียมตัวสอบภาค ค.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

mp3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (หนังสือ)

 

แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

2 ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด

3 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดและบรรณารักษ์

5 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 แนวข้อสอบวิชาบรรณารักษ์

7 การเตรียมตัวสอบภาค ค.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

mp3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (หนังสือ)

 

แนวข้อสอบ เศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

2 การบริหารการเงินการคลัง

3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง

4 เศรษฐกิจการเงิน การคำนวณ GDP

5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์

6 แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค

7 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง

8 การเตรียมตัวสอบภาค ค.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 

mp3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (หนังสือ)

 

เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

โปรดระวังพวกซื้อไปขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต
 
 
 
 
**ติดตามข่าวเปิดสอบที่เพจ 
 
หรือรับข่าวสารทางไลน์  http://line.me/ti/p/@myp0191k
 
                                ** ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
 
โทร 080-011-4755 [ครูโจ]  Line ID : pitak_9
 
 มี 2 แบบให้เลือกนะคับ
1.
1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

CATEGORY

NEW ITEMS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม1,313 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด977 ครั้ง
เปิดร้าน8 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท22 ก.ค. 2560

CONTACT US

0800114755
facebook
Go to Top