lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 62 วัน แล้ว
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 19 ตุลาคม 2559

เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
11 เดือนที่ผ่านมา


สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 19 ตุลาคม 2559

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

2. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

4. ตำแหน่ง นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

5. ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

6. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสราง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเครื่องกล สาขาไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาโยธา หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาทางการก่อสร้าง ทางเครื่องกล ทางช่างไฟฟ้า ทางไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 19 ตุลาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.energy.go.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
รายละเอียดตำแหน่ง

จำหน่ายแนวข้อสอบงานราชการ พนักงาน
ราชการรัฐวิสาหกิจ ทุกตำแหน่ง

 

แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ใหม่ล่าสุด

 
 
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน
2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
3 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 พรบ.ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544
5 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.2540
7 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
9 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
10 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
11 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 1
12 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 2
mp3 ระเบียบงานสารบรรณ

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน
2 ความรู้เรื่องการร้องทุกข์
3 การบริหารจัดการองค์กร
4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
7 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
8 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
9 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
10 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
11 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร
mp3 การบริหารทรัพยากรบุคคล

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน
2 ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน
3 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
5 การบริหารแผนงาน โครงการ
6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
7 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ)
8 การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
9 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
10 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กระทรวงพลังงาน

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน
2 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
4 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
5 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
6 แนวข้อสอบหลักการเขียนโปรแกรม
7 แนวข้อสอบระบบการสื่อสารข้อมูล
8 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
9 แนวข้อสอบโครงสร้างและกการจัดการฐานข้อมูล
10 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน
2 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
3 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
4 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
5 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ ชุด 1
10 แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ ชุด 2
mp3 ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ

แนวข้อสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน
2 ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน
3 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
5 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
6 การใช้ภาษาที่ถูกต้องและการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ
7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Conversation
8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
 
แนวข้อสอบ นักวิชาการพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน
2 ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน
3 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
6 การอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
7 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
8 แนวข้อสอบความรู้เรื่องพลังงานทดแทน
9 นโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย
10 ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน
11 แนวข้อสอบเรื่องพลังงาน
12 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน
13 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กระทรวงพลังงาน
MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

#โปรดระวังพวกซื้อไปขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต
 
 
 
**ติดตามข่าวเปิดสอบที่เพจ 
 
หรือรับข่าวสารทางไลน์  http://line.me/ti/p/@myp0191k
 
                                ** ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
 
โทร 080-011-4755 [ครูโจ]  Line ID : pitak_9
 
 มี 2 แบบให้เลือกนะคับ
1.สั่งซื้อแบบไฟล์ส่งทางอีเมล์ ราคาเพียง  399 บาท  
(ได้รับภายใน 1-3 ชั่วโมง)
-สามารถนำไปปลิ้นเพื่ออ่าได้เลย  หรือ
-สามารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ ไอแพด สมาร์ทโพน ได้ตลอดเวลา
2.สั่งซื้อแบบหนังสือ ราคาเพียง 799  บาท
จัดส่งฟรี EMS  (ได้รับภายใน 2-3 วัน)
-พร้อม MP3 สรุปแนวข้อสอบอย่างชัดเจน (สามารถเปิดฟังเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้)
– อัพเดทแนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน ล่าสุด
– อัพเดท และ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย ล่าสุด
– อัพเดทและ รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง ล่าสุด
 
ชำระค่าสินค้าและบริการ
 
-ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3
-ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4
(ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 
โอนเงินแล้วแจ้ง
 
 
โทร 080-011-4755   Line ID : pitak_9
 
ขอบคุณที่ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน
ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี
****ขอบคุณคับ****

*** ห้ามพลาด....ข้อสอบใหม่ล่าสุดพร้อมเฉลยตรงทุกคำตอบ***
....เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาออกไปซื้อหนังสือ หรือออกไปติว
สรุป เนื้อหาครบถ้วน อ่าน และเข้าใจง่าย
>>มีตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย แม่นยำ<<
 
 
....การันตีคุณภาพ ....
1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

CATEGORY

NEW ITEMS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม1,311 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด975 ครั้ง
เปิดร้าน8 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท22 ก.ค. 2560

CONTACT US

0800114755
facebook
Go to Top